கதைப்போமா

https://www.youtube.com/channel/UCFpoIu19m2G6oL1Xp_X3_EQ பல அறிஞர்களுடைய நல்ல கருத்துகளை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதே இந்த சேனலின் நோக்கம்